606 940 070
Data Privacy
1, Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR:
Vážení klienti,
společnost MTV Fitness s.r.o., jakožto správce osobních údajů si váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Společnost zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Cílem tohoto prohlášení je informovat Vás o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s využíváním online rezervačního systému a služeb MTV Fitness s.r.o.
Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresa.
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Správce: MTV Fitness s.r.o., IČ: 24656950, DIČ: CZ24656950, se sídlem Vršovická 416/9, Praha 10, 101 00 (dále jen „MTV Fitness“). Kontaktní osobou na straně MTV Fitness je Ing. Zdeňka Moravcová, DiS., e-mail: mtvfitness@seznam.cz. Subjekt údajů: Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Jedná se zejména o osoby, které využívají služeb MTV Fitness. Pověřenec: MTV Fitness nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Rozsah zpracování: MTV Fitness zpracovává osobní údaje v rozsahu: • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení; • elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa; • jiné elektronické údaje: IP adresa; Účel zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: • plnění smluvních podmínek, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; • ochrany majetku MTV Fitness; • marketingových a obchodních aktivit MTV Fitness, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb MTV Fitness. Právní základ pro zpracování: MTV Fitness zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů: • plnění smluvních podmínek, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; • oprávněný zájem MTV Fitness; • platný souhlas se zpracováním osobních údajů. Oprávněné zájmy MTV Fitness: Oprávněný zájem MTV Fitness je jeden ze zákonných základů pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas se zpracováním. MTV Fitness zpracovává: • osobní údaj spojený s videonahrávkou podoby subjektu údajů pro účel ochrany majetku, života a zdraví; • identifikační a kontaktní údaje pro účel plnění smluvních podmínek Příjemce osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů MTV Fitness předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon. Zpracovatelé osobních údajů: Zpracovateli osobních údajů MTV Fitness jsou: • poskytovatel softwaru INSPIRE CZ s.r.o., se sídlem Bohunická 60, Brno, 619 00, IČ: 26274728 Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: MTV Fitness nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím. Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.
II. DALŠÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje MTV Fitness zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu, vyjma osobního údaje spojeného s videonahrávkou podoby subjektu údajů, který MTV Fitness zpracovává po dobu 72 hodin od pořízení záznamu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů MTV Fitness zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. Automatizované individuální rozhodování: MTV Fitness neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování. Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li subjekt údajů identifikační a kontaktní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany MTV Fitness služby za zvýhodněné ceny. Neposkytne-li, nebo odvolá-li Člen svůj souhlas se zpracováním elektronických kontaktních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb a rozsahu ze strany MTV Fitness. Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má: a. právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od MTV Fitness potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účel zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
e) existence práva požadovat od MTV Fitness opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.
b. právo na opravu osobních údajů. Subjekt údajů má právo na to, aby MTV Fitness bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje. c. právo na výmaz osobních údajů.Subjekt údajů má právo na to, aby MTV Fitness bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení. d. právo na omezení zpracování Subjekt údajů má právo na to, aby MTV Fitness omezila zpracován, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby MTV Fitness mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) MTV Fitness již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody MTV Fitness převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. e. právo vznést námitku proti zpracování Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které MTV Fitness zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. MTV Fitness v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. f. Právo na přenositelnost údajů Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl MTV Fitness, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu MTV Fitness, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. g. právo odvolat souhlas: Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností MTV Fitness, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu mtvfitness@seznam.cz. h. právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud se subjekt údajů domnívá, že MTV Fitness nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. i. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování MTV Fitness je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, MTV Fitness informuje subjekt údajů o těchto příjemcích. j. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí MTV Fitness toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
III. COOKIES Subjekt údajů bere na vědomí, že MTV Fitness používá tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč Subjektu údajů a nahrávají uživatelské aktivity Subjektu údajů, jakmile Subjekt údajů vstoupí na webové stránky www.mtvfitness.cz. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti a parametrů provozu webových stránek www.mtvfitness.cz. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno. Při návštěvě webových stránek www.mtvfitness.cz dojde automaticky k identifikaci IP adresy Subjektu údajů. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Subjektu údajů po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek www.mtvfitness.cz, počet návštěv, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.
Účinnost: Tyto informace jsou účinné od 20. 12. 2017, s výjimkou práv uvedených v části II. pod písm. c., d., e., f., h., i., j., která nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.
2, Souhlas se zasíláním obchodních sdělení - novinek
Vážení klienti,
v případě Vašeho zájmu o zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek), bude společnost MTV Fitness s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě Vašeho souhlasu, poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytnete rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo), bude společnost MTV Fitness s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Udělený souhlas se zasíláním newsletterů lze odvolat v rezervačním systému v sekci Souhlasy.